Moshidora

Tłumaczenie: RinkashiMikito, Destin, Ann, cParty
Korekta: Porno_Graffiti, Akashi, Midori, Bana

Brak opisu.